Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vergunning Verleend - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - het verlengen van de instandhoudingstermijn van vergunning (z8970368) voor tijdelijke koelcontainer

Redactie Bilthovennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Bilthoven.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Vergunning Verleend - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - het verlengen van de instandhoudingstermijn van vergunning (z8970368) voor tijdelijke koelcontainer

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.Het betreft een vergunning voor het veranderen van haar aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven gelegen inrichting met het verlengen van de instandhoudingstermijn van de vergunning d.d. 17 juli 2019 met kenmerk 8970368 voor een tijdelijke koelcontainer. De verlenging ziet op een termijn van zes jaar. Datum besluit: 19 mei 2023 Aanvrager: Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein Zaaknummer: 11947051Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.BezwaarAls u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Utrecht, ter attentie van de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH in Utrecht.Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen bilthoven
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid