Ontwerpbesluit - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (AL-t) - het uitbreiden van de GGO-ruimtes en het lozen van afvalwater

Redactie Bilthovennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Bilthoven.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerpbesluit - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven - Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (AL-t) - het uitbreiden van de GGO-ruimtes en het lozen van afvalwater

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het veranderen van de aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven gelegen inrichting van Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein. Stichting-ALt beheert de milieuvergunning voor de organisaties op het Utrecht Science Park Bilthoven (USPB). De ontwerpbeschikking betreft twee veranderingen: 1. het uitbreiden van de te lozen hoeveelheid afvalwater van 215.000 m /jaar naar 235.000 m /jaar en; 2. het uitbreiden van het aantal GGO-ruimtes van BBio ten behoeve van onderzoek- en (pilot)plantproductiefaciliteiten. Daarnaast betreft de ontwerpbeschikking het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening. Tot slot worden er in het kader van de aangevraagde veranderingen twee voorschriften vervangen. Zaaknummer: 11851156Inzage De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij: - provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht; - gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.ZienswijzenBinnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Bilthoven
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid